Ryhdy Mentoriksi! Kokemuksia Raija-Liisa Aalto ja Hilkka Kallio

Oman osaamisensa voi jakaa, se ei ole itseltä pois. Hiljainen tieto
kannattaa siirtää, niin vältytään keksimästä pyörää uudestaan.
Mentorointi on sekä oppimisprosessi että tapa toteuttaa
jatkuvuutta. Tässä tapauksessa mentorointi on myös tukea
naiselta naiselle.
BPW Helsinki on ollut mukana WoMan ry:n
mentorointiprojekteissa aiemminkin. Raija-Liisa Aalto ja Hilkka Kallio ovat eri
vuosina toimineet mentoreina. Molemmat ovat sitä mieltä, että
mentorina osallistuminen oli rikastuttava ja omia ajatuksia
ravistelevakin kokemus.
Seuraava WoManin mentorointiohjelma käynnistyy syyskuussa
2022 ja päättyy huhtikuussa 2023. Hae WoMan ry:n
mentorointiohjelmaan 18.4.2022 mennessä hakulomakkeella.
Sitoutumista ei kannata pelätä, sillä omaan ajankäyttöön
projektin aikana voi vaikuttaa. Mentori-aktori -pari tapaa yhdessä
sopiminaan aikoina noin kerran kuussa (6–8 kertaa) ja kaikki
osallistujat yhdessä pari kertaa. Mentori voi vapaasti säädellä
myös työmääräänsä ja valita työtapansa, mikä tulee ilmi RaijaLiisan ja Hilkan näkemyksistä.

Raija-Liisa Aalto: Onnistuneella yhteistyöllä uusiin haasteisiin
Aktorini oli korkeastikoulutettu ja oli työskennellyt jo useamman
vuoden kansainvälisessä ympäristössä tutkija/asiantuntija/
esimiestehtävissä. Hänen tavoitteenaan oli päästä uralla
seuraavalle tasolle. Alkuhavaintoni oli, että tavoitteet olivat
oikeassa suhteessa hänen potentiaaliinsa.
Mentorointiprosessi käynnistyi mutkattomasti välillämme ja
laadimme sille vaiheittaisen etenemismallin. Keskeisessä roolissa
prosessissa oli aktorin toiveiden mukaisesti hallinnollisten
asioiden osaamisen kasvattaminen. Tätähän tuki ko. sektorin
pitkä työkokemukseni.
Työskentelymme toimi niin, että aktori laati tärkeiksi katsomansa
teemat keskusteluaiheiksi. Lähtökohtaisesti oli yksi
teema/tapaaminen. Tapaamisia oli yksi kuukauden kahden
välein. Ennen tapaamistamme aktori lähetti minulle kysymyksiä
ja toiveita keskustelulle.
Keskustelumme olivat vahvasti vuorovaikutteisia ja omien
kokemuksieni reflektointia eri tilanteissa. Hän odotti saavansa
käytännönläheisiä toimintatapoja arjen tilanteisiin työpaikallaan
sekä uusia näkökulmia omille ajatuksilleen. Näiden käsittelyssä
painottui ratkaisukeskeisyys.
Aika varhaisessa vaiheessa hän koki hyödyllisenä ajatukseni, että
voisi lisätä hallinnollista pätevöitymistä osallistumalla
vapaaehtoisesti erilaisiin hallinnon hankkeisiin ja tutustumalla
syvemmin hallintotoimeen.

Prosessin aikana hän pääsi mukaan vaativaan
johtamiskoulutukseen, mikä oli yksi merkittävä askel tavoitteen
saavuttamiselle. Ennen mentoroinnin päättymistä konkretisoitui
aktorin tavoite, sillä hän onnistui saamaan johtamistehtävän
uudella työnantajalla.
Molempien mielestä yhteistyömme toteutui yli odotusten, ja
erityisesti suurta tyydytystä toi uusien haasteiden
avautuminen.

Hilkka Kallio: Onnistuneella mentoroinnilla tavoitteet
kirkastuivat
Aktorini oli työuransa alussa. Hänellä oli useita
korkeakoulututkintoja ja runsaasti kielitaitoa. Hänellä ei ollut
mentorointiin osallistumiselle selkeätä tavoitetta, vaan
pikemminkin hän halusi kirkastaa tavoitettaan.
Keskustelimme aluksi melko pitkään siitä, mitä aktori toivoo
mentoroinnista saavansa. Päädyimme käsittelemään kolmea
teemaa: työuran suunnitelmien kirkastaminen, useista
harrastuksista karsinnan kautta valintaan, joka hyödyttää
työelämää ja/tai ilahduttaa häntä itseään,
vuorovaikutustaitojen kehittäminen.
Työstimme näitä teemoja aluksi järjestyksessä, yksi teema
tapaamiskerralla. Keskustelujemme välillä vaihdoimme
sähköposteja, joissa oli kysymyksiä, kirjallisuusvinkkejä ja
aktorin toivomia, teemoihin liittyviä uusia asiakokonaisuuksia.
Haastoin aktoria pohtimaan, perustelemaan, valitsemaan,
kyseenalaistamaan, tekemään johdonmukaisia päätöksiä.
Haastoin häntä sulkemaan portteja, joiden takaa ei avautunut
riittävästi hyötyjä työelämään tai iloa omaan elämään. Annoin
aktorille ”kotitehtäviä” harjoitteiksi, joiden avulla
vuorovaikutustaitojaan voi vähitellen kehittää.
Mentorointiprojektimme onnistui, sillä aktori varmistui omista
työuratoiveistaan, luopui harrastuksista, joihin liittyi
mielipahaakin, kehittyi vuorovaikutustaidoissaan. Aktorin
tavoitteet kirkastuivat ja hän löysi oikean kulkusuunnan.
Olimme tyytyväisiä ja olemme jatkaneet yhteydenpitoa
mentoroinnin jälkeenkin. Mentorina seuraan, passiivisena
kuitenkin, miten tavoitteiden selkeytyminen on johtanut
konkreettisiin toimiin ja huomaan aktorin olevan tyytyväinen
valitsemistaan poluista.
WoMan ry tarjoaa hyvät puitteet mentorointiohjelmalle.
Mentorin ja aktorin yhteensopivuutta ei jätetä sattuman
varaan, vaan hakemuslomakkeiden tietojen avulla pyritään
löytämään sopivimmat parit.
Mentoroida voi monella tavalla. Oman mentorin roolinsa voi
rakentaa juuri sellaiseksi kuin haluaa. Tärkeintä on suostua
jakamaan tietonsa ja kokemuksensa aktorin kanssa sekä antaa
aktorin päättää itsenäisesti valinnoistaan