Elina Juntunen: Miten johtaa merkityksellisyyden kokemista työelämässä?

Elina Juntunen

Työelämän merkityksellisyyden kokemusten tutkiminen on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Kun ihminen kokee merkityksellisyyttä, voi hän löytää vastauksen kysymykseen, miksi juuri minä olen tässä. Ihmisen kokemus hänen elämänsä tai työnsä merkityksellisyydestä on syvästi subjektiivinen tunne olemassaolon tarkoituksesta.

Usein esimiestyössä merkityksellisyyden kokemuksesta ollaan kiinnostuneita sen vuoksi, että se tukee ihmisen motivoitumista ja sitoutumista työhönsä. Välittävä, rohkaiseva ja myötätuntoinen organisaatiokulttuuri voi vahvistaa ihmisten suhdetta työnsä tarkoituksellisuuteen. Työelämän organisaatiossa ei kuitenkaan paneuduta kovin syvällisesti siihen, mitkä ovat ihmisen olemassaolon syyn lähteet. Ihmisen olemassaolo on lähtökohtaisesti merkityksellinen, ja hänellä on pyrkimys täyttää elämänsä ja työnsä tarkoitus.

Ajankohtainen keskustelu spirituaalisesta eli henkisestä johtajuudesta nostaa keskiöön ihmisen kokonaisvaltaisuuden, myös syvät merkitysulottuvuudet. Ihmisiä kutsutaan mielekkääseen työhön, ajattelemaan ja tekemään asioita toisin sekä havaitsemaan työnsä osana suurempaa kokonaisuutta. Johtajan tulee tehdä tilaa ihmisen persoonalliselle kasvulle, jossa hän voi oppia tuntemaan, kuka hän on, mikä on työn ja muun elämän todellinen merkitys ja kuinka työyhteisön jäsenet ovat yhteydessä toisiinsa.

Johtajan tulee itsekin tehdä reflektiota omasta tarkoituksellisuudestaan. Jos johtaja ei itse tunnista omaa sisäistä elämäänsä ja tunnista merkityksellisyyden lähteitään, hän ei voi tavoittaa henkistä johtamista käytännössä.

Työelämässä vaikuttavat erilaiset inhimilliset tunteet ja ihmisten syvä toive tulla kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Ihmiset ovat työssään organisaation tarpeita ja intressejä varten, mutta heillä on myös omat sisäiset tarpeensa ja odotuksensa. Johtajien tehtävänä on luoda työyhteisöihin mielekkyyttä ja merkityksiä jatkuvasti muuttuvissa ja ennustamattomissa tilanteissa.

Elina Juntunen
Tutkija
Myötätunnon mullistava voima työelämässä – tutkimushanke
Helsingin yliopisto