Syyskokouksen kannanotto

PALKKA-AVOIMUUS LISÄÄ TYÖTYYTYVÄISYYTTÄ JA –MOTIVAATIOTA

Samapalkkaisuusohjelmassa, joka alkoi jo vuonna 2006, maamme hallitus ja työmarkkina-keskusjärjestöt sitoutuivat edistämään palkkatasa-arvoa. Vuonna 2006 palkkaero oli 19 % ja samapalkkaisuusohjelman päätavoitteena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Nyt on vuosi 2018 loppupuolella ja palkkaero on 16,1 %. EU maiden juuri valmistuneessa vertailussa olemme 21. sijalla. Vertailu on tehty vuoden 2014 luvuista, jolloin Suomessa palkkaero oli 17,4 %.

Suurta palkkaeroa miesten ja naisten välillä selitetään segregaatiolla, naiset hakeutuvat huonommin palkatuille aloille, kuten hoito- ja opetustehtäviin. Koulutus kyseisiin tehtäviin on pitkä ja tehtävät vastaavat vaativuudeltaan paremmin palkattuja miesten tehtäviä. Mutta koska kyseiset tehtävät ovat julkisia, verorahoilla tuotettavia, nostetaan kädet ylös ja todetaan että julkisia kustannuksia ei voi lisätä.

Toinen merkittävä palkkaeron syy on että naiset ovat pitkiä ajanjaksoja poissa työmarkkinoilta  tai osa-aikatyössä hoitamassa lapsia ja vanhuksia, palkkakehitys pysähtyy ja eläkkeen maksu keskeytyy.  Nämä vaikuttavat merkittävästi myös tuleviin ansioihin ja lopulta eläkkeisiin.

Kolmas syy on että johtotehtäviin valitaan miehiä, vain 6 % isojen yritysten toimitusjohtajista on naisia.

Palkkasyrjintä on  yksi syy palkkaeroihin.

BPW Finland asettaa tavoitteeksi että palkkaero vuonna 2025 on enintään 10 prosenttia. Koska tavoitteeseen ei päästä pelkästään hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuus-ohjelmalla, haastamme mukaan työpaikat. Vaatikaa tasa-arvosuunnitelmia ja palkkakartoituksia nähtäville ja alkakaa keskustella palkoista. Palkka-avoimuudella on työtyytyväisyyttä ja –motivaa-tiota lisäävä vaikutus.  Rohkaisemme myös naisia, ottakaa selvää tehtävänne palkkatasosta ja tehkää perusteltu palkankorotuspyyntö.

Eeva Peltonen

Puheenjohtaja

president@bpw-finland.fi

BPW Finland edistää naisten asemaa ja tasa-arvoa yhteiskunnassa ja työelämässä.