Ajatuksiani hallitusohjelman tasa-arvotavoitteista

24.8.2023

BPW Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Rönn on pohtinut hallitusohjelman tasa-arvotavoitteita.

Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii hallituksilta systemaattista työtä vaalikaudesta toiseen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista estäviä ongelmia ja vajetta on korjattava riippumatta siitä, mikä on kulloinkin hallituksen kokoonpano ja ideologinen perusta.

Viime vaalikauden hallitusohjelman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteet olivat monilta osin kunnianhimoisia  ja paransivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilannetta monilta osin. Mutta kuten viime vaalikauden tasa-arvo-ohjelman loppuraportista ilmenee niin useita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeitä uudistuksia ei saatu toteutetuiksi. Onneksi osa niistä tavoitteista on sisäänrakennettuna myös uudessa Orpon hallituksen ohjelmassa.  On tärkeää, että ne saadaan toteutetuksi tällä vaalikaudella. 

Kuva: @satuirene.phography 

Näistä mainittakoon rikoslain muuttaminen siltä osin että avioliittoon pakottaminen tunnistettaisiin entistä selvemmin rikostunnusmerkistössä sekä pörssiyhtiöiden hallitusten tasa-arvoa parantava lainsäädäntö. Myös palkkauksen tasa-arvoa edistävä palkka-avoimuus on edelleen ajankohtaista, vaikka se ei sisällykään uuden hallituksen ohjelmaan. Onneksi EU:n lainsäädäntökehityksen kautta voidaan saada parannuksia myös työelämän tasa-arvoon.

Uuteen hallitusohjelmaan sisältyy monia sinällään tärkeitä ja jo kauan esillä olleita tavoitteita kuten työelämän segregaation purkamiseen liittyviä tavoitteita. Tavoitteet ovat kuitenkin jääneet todella yleiselle tasolle kuten naisjärjestöt ovat jo aiemmin todenneetkin. Yleisluonteisesti ilmaistujen tavoitteiden pohjalta on vaikea ennakoida sitä, millä konkreettisilla toimenpiteillä tavoitetta on tarkoitus edistää ja kuinka olennaisia nämä toimenpiteet ovat. Vähintäänkin tulisi tämänkaltaisten yleisluonteisten tavoitteiden osalta ensin arvioida selvityksin,  mitkä voivat olla vaikuttavimmat keinot toteuttaa tavoitetta.

Hallitusohjelmassa on monia keskeisiä naisjärjestöjen ajamia tavoitteita, joita on helppo puoltaa. Esim. lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen liittyvät tavoitteet ovat äärimmäisen tärkeitä ottaen huomioon nimenomaan Suomen heikko tilanne lähisuhdeväkivallassa. Tavoite saada lähisuhdeväkivallan tilanteet pois sovittelun piiristä, on kannatettava. Sovittelussa osapuolten pitäisi olla jokseenkin tasavertaisessa asemassa kun taas lähisuhdeväkivaltatilanteessa uhri on aina heikommassa asemassa.

Viime vaalikaudella elokuussa 2022 voimaan tullut perhevapaauudistus vaatii toteutumisen seurantaa kuten hallitusohjelmassa todetaankin. Vielä on aivan ennenaikaista arvioida sen toteutumisen onnistumista. Näin ollen myös uuden hallitusohjelman perhevapaauudistukseen vaikuttavien toimenpiteiden vaikutukset olisi arvioitava huolellisesti, jotta perhevapaauudistuksen primääritavoitteiden toteuttaminen ei vaarannu.

Hallituksen kaavailemiin sosiaaliturvan leikkauksiin liittyy suuri huoli tasa-arvon kannalta kuten naisjärjestöt ovatkin tuoneet ilmi. Eri uudistusten kumulatiiviset vaikutukset saattavat osaltaan lisätä taloudellista ahdinkoa mm. pienipalkkaisten naisten keskuudessa.

Hallitusohjelmaan sisältyvien edellä mainitsemieni yleisluonteisten tavoitteiden vastakohtana on varsin yksityiskohtaiset tavoitteet kuten jo ensimmäisen sairaspoissaolopäivän muuttuminen palkattomaksi ellei sopimuksin toisin sovita. Tämä muutos koskisi koko työmarkkinoita ja varsinkin välilliset vaikutukset voisivat olla hyvin poikkeavat eri työntekijäryhmiin. Ottaen huomioon Suomen poikkeuksellisen vahvasti eriytyneet naisten ja miesten alat, kohdistuisi sairaspäivämuutos voimakkaasti naisvaltaisille aloille, joissa ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa ja joissa etätyö ei olisi juurikaan mahdollista. Vaikka hallitusohjelman tavoite onkin varsin eksakti, tulisi hallituksen pohtia myös muita vaihtoehtoja. Tavoitteena tässä lienee työmarkkinoiden tehostaminen, mihin on muitakin keinoja.

Johtopäätöksiäni

-          Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden edistämistä on jatkettava tälläkin vaalikaudella vaikkakin hallitusohjelman painotukset poikkeavatkin vaalikausittain.

-          Niitä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä lainsäädäntö- ja muita hankkeita, joita jo on riittävästi valmisteltu, on hallituksen vietävä eteenpäin reippaasti

-          Niiden tavoitteiden osalta, joista ei vielä ole selvitetty vaikutuksia mm. tasa-arvon kannalta, on vahvistettava tietopohjaa, jotta myös mahdolliset kielteiset vaikutukset tulevat ilmi ennen päätöksentekoa. On harmillista. että hallitusohjelman mukaan valtioneuvoston yhteisestä ns. TEAS-rahoituksesta luovutaan. Jatkossa vastuu selvitysten rahoittamisesta jää kullekin ministeriölle.

-          Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät uudistukset on valmisteltava vuorovaikutteisesti, Naisjärjestöjen keskusliiton yli 70 jäsenjärjestön monipuolista asiantuntemusta kannattaa ministeriöiden  hyödyntää lakien ja muiden hankkeiden valmistelussa kuten lausuntokierroksella. Tätäkin kautta voidaan tunnistaa tasa-arvoon liittyviä vaikutuksia.

-          Tasa-arvoon ja yhdenvertaisiuuteen liittyviä hallitusohjelman tavoitteita toteutetaan monen ministeriön toimialalla, joista keskeisiä ovat ainakin sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. On tärkeää, että uudessa hallituksessa tasa-arvoasioiden koordinaatio on vastuutettu kokeneelle ministerille. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on koko valtioneuvoston yhteinen asia.

Paula Hjelt-Putilin, ansioitunut, arvostettu 
BPW-vaikuttaja

BPW-jäsenyys antaa ja avartaa

Olen iloinen, että olen saanut toimia BPW Helsingin ja sitä kautta BPW Finlandin jäsenenä. Jäsenyys on antanut paljon, olinpa sitten ollut perusjäsenenä tai luottamustehtävissä sekä Helsingin yhdistyksessä että liiton tasolla. Tieto ja näkökulmat naisten ja tyttöjen asemasta ja yhtäläisistä oikeuksista sekä kotimaassa että ulkomailla ovat laajentuneet ja monipuolistuneet.

BPW Helsingin jäsenenä olen päässyt tutustumaan erilaisiin yrityksiin, julkishallinnon yhteisöihin, matka- ja museokohteisiin ja tapahtumiin. Näihin tutustumisiin ei välttämättä olisi ollut mahdollisuutta ilman BPW-jäsenyyttä.

Rikastuttavaa on ollut myös verkostoituminen jäsenkunnan hyvin monenlaisia eri ammattialoja edustavien naisten kanssa, kun jäsenistöön kuuluu sekä toimihenkilöitä, yrittäjiä, freelancereita että viranhaltijoita. BPW-toiminnan kautta olen saanut myös paljon ystäviä ja tärkeitä kontakteja. Helsingin yhdistyksen jäsenenä minulla on ollut mahdollisuus osallistua myös liiton, BPW Finlandin toimintaan ja saada myös liiton kautta tietoa tasa-arvoasioista. Antoisaa on ollut olla yhteistyössä muiden kansalais- ja naisjärjestöjen kanssa. Tärkeäksi olen kokenut myös yhteydenpidon poliittisiin päättäjiin naisille tärkeissä asioissa, kuten ihmiskaupan kitkemisessä sekä vanhempainvapaita koskevissa kysymyksissä. Erilaiset seminaarit ja koulutukset BPW Helsingin ja BPW Finlandin järjestäminä ovat kartuttaneet tietoa. Olen saanut olla mukana erilaisissa työryhmissä ja toimikunnissa, koskien vaikkapa viestintää, henkilövalintoja, liiton kannanottoja ja juhlia.

Todella kiinnostavaa on ollut vierailla BPW Finlandin kokouspäivillä lukuisilla eri paikkakunnilla kauniissa Suomessa. Näin on päässyt tapaamaan myös muiden paikkakuntien liike- ja virkanaisia. Kokouspäivien aikana olen voinut tutustua eri paikkakuntien nähtävyyksiin ja mielenkiintoisiin kohteisiin. Usein kokouskaupunki on järjestänyt osallistujille kaupungintalolla cocktail-tilaisuuden ja mahdollisuuden tavata kaupungin hallituksen tai valtuuston jäsen. Käynti näissä kaupungintaloissa, usein vanhoissa ja hienosti ylläpidetyissä tai moderneissa, ovat olleet minulle myös arkkitehtoninen elämys samoin kuin monet kauniit kirkot, joissa on pidetty BPW Internationalin kynttiläseremonia. Myös kokouspäivien juhlaillalliset ovat olleet kiinnostavissa paikossa, ja niissä on ollut hyvää ohjelmaa. Kannattaa muistaa, että BPW Finlandin kokouspäiville voivat osallistua muutkin jäsenet kuin viralliset edustajat.

BPW-jäsenenä olen voinut osallistua BPW Internationalin ja BPW Europen kongresseihin, olinpa sitten perusjäsen, virallinen valtuutettu, BPW Finlandin varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja. Näilläkin kongressipäivillä on virallisten kokousten lisäksi erilaista todella mielenkiintoista oheisohjelmaa kulttuuri- ja musiikkitarjontoineen, juhlaillallisia ja jäähyväisjuhlia (Fare Well Party). Nämä kansainväliset kongressit ja tapahtumat ovat vieneet minut muun muassa Venetsiaan, Pärnuun, Melbourneen, Roomaan, Berliiniin, Luzerniin, Bremeniin, Osnabrückeen, Tukholmaan, México Cityyn, Zürichiin ja tietysti kotikaupunkiini Helsinkiin.

Venetsiassa tapahtumapaikkana oli upea Hotel Excelsior Lidon saarella loistavasti toteutettuine juhlaillallisineen ja Fare Well Party ikivanhassa luostarissa San Giorgio Maggioren saarella. Melbournessa Fare Well Party oli kaupungin eläintarhassa. Paula Hjelt-Putilin laajasti ansioitunut BPW-toiminnassa ja tasa-arvoasioihin vaikuttamisessa. Aktiivisuus on tuonut runsaasti myönteisiä, rikastuttavia kokemuksia. Tämän esimerkin toivotaan houkuttelevan myös uusia BPW-jäseniä.

México Cityssä kongressin osallistujat kuljetettiin turvallisuussyistä paikoista toisiin, muun muassa parlamenttiin, vahvojen aseistettujen poliisivartioiden saattelemana. BPW Finlandin valtuuskunta pääsi vierailemaan myös Suomen Meksikon suurlähetystössä. Tukholmassa Ranskan suurlähetystö oli kutsunut BPW-maiden puheenjohtajat vierailulle.

Monien elämyksellisten käyntikohteiden lisäksi kansainväliset kongressit tarjosivat osallistujille seminaareja, muun muassa johtajuudesta ja omien vahvuuksien löytämisestä. Ennen kaikkea arvokasta on ollut myös tutustuminen ja ystävystyminen eri maiden BPW-leideihin, eri kulttuureihin ja naisten asemaan eri maissa. Ja mikä parasta – jokainen BPW-perusjäsen saa osallistua näihin kongresseihin, myös yleiskokoukseen tarkkailijana, vaikka ei olisikaan virallinen valtuutettu.

Kaikkein tärkein ja rikastuttavin ponnistus minulle on ollut BPW Internationalin kongressin hankkiminen Helsinkiin vuodeksi 2011. Se oli pitkäjänteistä toimintaa, jonka aloitin jo ensimmäisenä BPW Finlandin puheenjohtajavuotenani 2003, ja jota sitten edistin liittomme jäsenten kanssa jokaisessa kansainvälisessä tapaamisessa, joissa kävin. BPW Internationalin päätös kongressin järjestämisestä Helsingissä vuonna 2011 tehtiin vuonna 2005 Luzernissa. Kongressihaussa pidin BPW Finlandin kutsupuheenvuoron, ja niin BPW Finland voitti kongressia myös hakeneet BPW Egyptin ja BPW Korean. Vuosien varrella vastasin kaikkiaan kolmen BPW Internationalin eri presidentin vierailusta Suomeen tutustumaan mahdollisiin kongressi- ja juhlapaikkoihin. Oli ilahduttavaa todeta, että BPW Internationalin kongressi Helsingissä onnistui hyvin. Siitä on tullut myönteistä kansainvälistä palautetta vielä vuosia myöhemmin. Suuri kiitos siitä kuuluu myös BPW Finlandin kongressin aikaisille vapaaehtoisille jäsenillemme.

Parasta BPW-toiminnassa on ollut saada uusia ystäviä ja tuttuja eri maista ja eri ammattiryhmistä, tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, sekä saada myös lisäosaamista asioiden koordinointiin ja organisointiin. Ja mieltä ilahduttavaa on ollut saada kiitosta toiminnastani.