BPW Finlandin lausunto palkka-avoimuuden lisäämiseksi

5.9.2022

Business and Professional Women Finland ry. kannattaa tasa-arvolain muuttamista niin, että laki entistä vahvemmin ja konkreettisin keinoin parantaisi työelämän tasa-arvoa samapalkkaisuuden osalta. Ehdotettuja lainmuutoksia voidaan näin ollen pitää oikeasuuntaisina. Hallituksen esityksen perustana olevat selvitykset tukevat osaltaan muutosten tarpeellisuutta. On tärkeää, että eduskunta käsittelee hallituksen esityksen vielä tällä vaalikaudella.

Business and Professional Women Finland ry. pitää tärkeänä palkka-avoimuuden lisäämistä. Julkisen sektorin palkka-avoimuus on jo nykyisin varsin kattavaa ja myönteisiä kokemuksia sen toimivuudesta on varsin pitkältä ajalta. Ehdotettu lainsäädäntömuutos yhdenmukaistaisi hieman työmarkkinoiden palkkausjärjestelmien avoimuuden tilannetta myös yksityisen sektorin osalta. Kuten hallituksen esityksen perusteluissa mainitusta Tilastokeskuksen selvityksestä vuodelta 2021 ilmenee, ovat sukupuolten väliset palkkaerot suurimmat juuri yksityisellä sektorilla.  Kansallisten lähtökohtien ohella palkkausjärjestelmien avoimuuden lisäämistä voidaan perustella myös EU-oikeuden ja kansainvälisten sopimusten pohjalta.

Hyvä asia esityksessä on muutos hieman aktiivisempaan toimintaan eli työnantajan velvollisuuteen informoida palkkausjärjestelmistä henkilöstöä ja henkilöstön edustajia säännöllisesti. Henkilöstön palkkatietämyksellä voi olla käytännössä myönteistä vaikutusta työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen. Kuten STM selvityksessä todetaan” Palkkatietämys on Suomessa keskimäärin melko matalalla tasolla. Organisaatiokohtaisesti tunnetaan parhaiten yleensä tulospalkkauksen perusteet ja huonoimmin peruspalkkaukseen eli tehtäväkohtaiseen palkkaan liittyvät asiat. Työntekijät eivät myöskään koe saavansa työnantajilta aktiivisesti ja oma-aloitteisesti tietoa palkkausjärjestelmistä.” Vaikka pykälät sinällään eivät lisää palkkatietämystä, sisältyy laissa säätämiseen selkeä viesti työpaikoille. Jatkossa palkkatietämyksen parantaminen olisi lakisääteinen tehtävä työpaikoilla, minkä hoitamiseen tulisi kohdentaa riittävät voimavarat.

Palkkauksen avoimuutta ja palkkatietämystä parantavilla ja palkkasyrjintää ehkäisevillä säännösehdotuksilla on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia palkkatasa-arvon toteutumiseen. Odotettavissa on palkkoihin liittyvien selvityspyyntöjen määrän painottuminen heti lakimuutoksen voimaantulon jälkeiseen aikaan, koska pöydällä olevat epäilyt luonnollisesti halutaan nostaa tutkittaviksi, mutta  pidemmällä aikavälillä selvityspyyntöjen määrä todennäköisesti vähentyisi, eikä lakimuutos näin ollen aiheuttaisi kohtuuttomasti jatkuvaa laajaa selvittelytyötä organisaatioille.

Lakiehdotuksen lähtökohtana on parantaa palkkatasa-arvoa erityisesti työpaikkakohtaisesti lisäämällä palkkauksen avoimuutta palkkakartoitusten laadinnassa ja epäillyn palkkasyrjinnän tilanteissa. Tällöin henkilöstön edustaja voisi saada tietoja kyseisen työpaikan palkoista ja palkkauksen ehdoista. Työelämän palkkatasa-arvon parantamiseksi ja sukupuolten keskimääräisten palkkaerojen pienentämiseksi tarvitaan kuitenkin jatkossa seurantaa eri työpaikkojen ja eri ammattiryhmien palkkakehityksestä.