Direktiiviä ja kansallisia säännöksiä tarvitaan tasa-arvon edistämiseksi pörssiyhtiöiden hallituksissa

11.5.2023

BPW Finland antoi 18.4.2023 lausunnon oikeusministeriölle selvityksestä ja muistiosta, jotka liittyvät pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta annetun EU:n direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Selvityksen naisten urakehityksen haasteista listayhtiöiden hallitustehtävissä laativat Hanken ja KPMG. Kysely- ja haastattelututkimuksessa nousi esille tekijöitä, jotka estävät tai edistävät naisten urakehitystä pörssiyhtiöiden hallitus- ja muihin johtotehtäviin. Monet näistä tekijöistä ovat yleisemminkin naisten urakehityksen esteitä tai edistäjiä.

Suomen työmarkkinat ovat vahvasti segregoituneet sukupuolten kannalta, mikä tuo haasteita myös pörssiyhtiöiden hallitusten kokoonpanoon. Muutosten aikaansaaminen vaatii pitkäjänteistä kehitystyötä.

Lausuntopyyntöön sisältyi myös oikeusministeriön muistio lainsäädäntötarpeista em. direktiivin toimeenpanemiseksi. 

Varapuheenjohtaja Riitta Rönn

EU:n direktiivi pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta on pantava kansallisesti täytäntöön 28.12.2024 mennessä. BPW Finlandin keskeinen tavoite on tasa-arvon edistäminen työelämässä. Yhdistys pitää tärkeänä, että direktiivi pannaan Suomessa täytäntöön niin, että direktiivin tasa-arvotavoitteet toteutuvat pörssiyhtiöissä mahdollisimman tehokkaasti. Tarvitaan lainsäädäntömuutoksia, ohjeistusta ja informaatio-ohjausta. Verrattuna moniin muihin EU-maihin, on Suomi jäänyt jälkeen tasa-arvon toteuttamisessa pörssiyhtiöiden hallituksissa. Direktiivi ja siitä seuraavat lainsäädäntömuutokset ovat näin ollen todella tervetulleita tasa-arvotekoja!

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=663ff37a-10d4-437f-bd43-04e729caef45

Riitta Rönn, BPW Finland varapuheenjohtaja (2021-2022)